Poslovnik knjižnice

 

Slovenska študijska knjižnica (v nadaljevanju SŠK) je javno dostopna knjižnica v lasti Slovenske prosvetne zveze. Njene naloge so pridobivanje, obdelava in izposoja knjižničnega gradiva predvsem za potrebe koroških Slovencev. Njeni posebni nalogi sta zbiranje in izposoja koroške slovenike.

 

Članstvo

Član knjižnice z vsemi pravicami lahko postane vsak s stalnim (ali z začasnim) bivališčem v Avstriji, ki plača letno članarino (po ceniku) in se s podpisom pristopne izjave strinja, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva in storitev ravnal skladno s Pravilnikom o poslovanju. Za druge uporabnike lahko knjižnica uvede poseben izposojevalni red.

 

Člansko izkaznico novi član prejme ob naslednjem obisku knjižnice in jo mora pokazati pri vsaki izposoji in vračilu gradiva. Neprenosljivo člansko izkaznico lahko uporablja le registrirani član SŠK in je v primeru izgube za njeno zlorabo osebno odgovoren. Za mladoletne člane do desetega leta starosti odgovarjajo njihovi zakoniti skrbniki. Informacijo o izgubljeni izkaznici in vsako spremembo podatkov mora član takoj sporočiti knjižnici.

 

Varstvo osebnih podatkov

Ob vpisu pridobljeni osebni podatki članov se smejo uporabljati samo za potrebe knjižnice. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

 

Član lahko ustno ali pisno naroči poseben izpis podatkov o transakcijah na svoji članski izkaznici. Ob naročilu se mora identificirati z osebno izkaznico ali drugim uradnim veljavnim osebnim dokumentom. Cena storitve iztisa izpisa v enem izvodu je določena v ceniku.

 

Ponudba

V knjižnici je naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju: gradivo):

  • knjižno gradivo oz. monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, diplomska dela, standardi, itd.);
  • neknjižno gradivo (kartografsko in slikovno gradivo, glasbeni tiski, rokopisno gradivo, drobni tiski, idr.);
  • avdiovizualno gradivo (gramofonske plošče, zvočne kasete, CD-ROM, DVD, CD plošče, videokasete, ipd.);
  • elektronski viri;
  • računalniški katalogi;
  • igrala.

 

Izposoja

Na dom si lahko uporabnik izposodi vse gradivo, za katerega knjižnica ni določila omejitev. Izposoja knjig je brezplačna, za DVD / videokasete je treba plačati izposojevalnino (po ceniku). Izposojenega gradiva uporabnik ne sme posredovati osebam, ki z njim ne živijo v skupnem gospodinjstvu.

 

Knjižnica na dom ne izposoja periodičnih publikacij, čitalniškega gradiva, domoznanskega in arhivskega gradiva, razen če je v knjižnici več izvodov. Gradivo, v enem izvodu hranjeno v domoznanski zbirki, se izposoja le v čitalnico. Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.

 

Izposojevalni rok

V SŠK veljajo naslednji izposojevalni roki:

  • Knjige_______________________30 dni
  • Serijske publikacije___________30 dni (razen tistih, ki se izposojajo samo v čitalnico)
  • DVD / Videokasete____________3 dni
  • CD_________________________30 dni

 

Čas izposoje je mogoče ustno, pisno, po telefonu ali internetu pred iztekom izposojevalnega roka podaljšati največ dvakrat. Za rezervirano gradivo in gradivo, za katerega je član že prejel opomin, časa izposoje ni mogoče podaljšati.

 

Če uporabnik gradiva ne vrne v predvidenem roku, plača dnevno zamudnino in stroške opominov (po ceniku). Uporabnik mora izposojeno gradivo vrniti v istem stanju, kot si ga je izposodil. Poškodovano oz. izgubljeno gradivo mora nadomestiti z novim izvodom istega dela ali plačati njegovo trikratno tržno vrednost.

 

Obveščanje preko elektronskih ali SMS obvestil

Z elektronskimi ali SMS obvestili je mogoče obveščati o poteku rezervacij, prispelem rezerviranem gradivu, skorajšnjem poteku roka izposoje in pošiljanju opomina ter poteku članstva.

 

Uporaba računalnika

Za iskanje po katalogu in internetu je članom knjižnice na razpolago računalnik. Nastavitve računalnika ni dovoljeno spreminjati, prav tako je prepovedana namestitev kakršnekoli programske opreme. Internet se sme uporabljati predvsem za učne in študijske potrebe, dostop je časovno in vsebinsko omejen. Prepovedan je dostop do spletnih strani z neonacistično, s fašistično, z nasilno, s kriminalno ali pornografsko vsebino. Članu, ki se teh omejitev ali prepovedi ne drži, se lahko izreče prepoved dostopa do interneta in/ali prepoved vstopa v knjižnico.

 

Knjižnični red

V prostorih knjižnice uporabniki s svojim vedenjem (z glasnim govorjenjem, s telefoniranjem itd.) ne smejo motiti drugih uporabnikov ali uslužbencev knjižnice, v nasprotnem primeru morajo prostore zapustiti. Živalim je vstop prepovedan. Torbe, ki jih ni dovoljeno prinašati v prostore knjižnice, uporabniki lahko odložijo v garderobi. Za izgubo, krajo ali poškodbe s seboj prinešenih osebnih predmetov SŠK ne odgovarja.

 

Pravice članov in uporabnikov

Če član ali uporabnik nista zadovoljna s storitvami knjižnice, imata pravico do pritožbe. To lahko v pisni obliki pošljeta direktorju knjižnice.

 

Jezik poslovanja

Jezika poslovanja sta slovenščina in nemščina.